Resultater lag 9 100m

1 Arvid Brandser Gisund V73
***** 50 9***X 49 **9** 49 X***XX**9X 99 0
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 247
2 Tore Thomassen Tromsø V73
****9 49 99*X9 47 X*XX* 50 X**9*X99*X 97 0
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 243
3
4 Odd Nilsen Lyngen V65
**X*X 50 **XX* 50 ***** 50 *X**XXXX** 100 0
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 250
5 Ivar Holm Lyngen V65
X**XX 50 X*X** 50 XXX*9 49 X***X9XX** 99 0
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 248
6
7 Eivind Knutsen Tromsø V65
*X*X* 50 X*X*X 50 9X*X* 49 9X9*8**XX9 95 0
15 Skudd 149 25 Skudd 244 35 Skudd 244
8 Sondre Grønvoll Målselv J
9**** 49 X***X 50 X**** 50 9X99***X** 97 0
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 246
9 Anders Dalseth Tromsø ER
99XXX 48 99X9X 47 X*X*9 49 **X**X9*X9 98 0
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 Skudd 242
10 Daniel Isaksen Storsteinnes J
*999X 47 9XX7* 46 8999* 45 9978*99*89 88 0
15 Skudd 138 25 Skudd 226 35 Skudd 226

MLRes - www.megalink.no 20:14 - 13.05.2017